KONTAKTY

Airtrack-sport nafukovací žíněnky
Internetový obchod:
Modlany 13, 417 13 Modlany
tel: +420 608 707 052
napište nám
IČO: 87387743
DIČ: 8057012843

ANKETA

Jak se vám tyto stránky líbí?

Velice moc 43% Strašně moc 31% Nemnoho 15% Vůbec 11%


» OP Nové zboží
Obchodní podmínky - nové zboží

Nákupní řád

Nákupní řád stanovuje podmínky pro nákup mezi provozovatelem internetového obchodu www.mimibazicek.cz (prodávající) a zákazníkem (kupující). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky.

Prodávající - provozovatel internetového obchodu

Rosecká Pavlína, Modlany 13, 417 13 Modlany IC: 87387743
Podnikatel je veden na Živnostenském úřadě v Teplicích.
Nejsem plátce DPH.
www.mimibazicek.cz email: mimibazicek@seznam.cz Kontatk: +420608558644

Adresa kamenné prodejny: Dětský ráj Natálka, Masarykova třída 188, 415 01 Teplice
Otevírací doba: Po-Pá od 9-12h a od 13-17h
So od 9-12h
od DUBNA do 9. KVĚTNA omezená pracovní doba.

Vymezení pojmů

Spotřebitelská smlouva - smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel resp. prodávající.

Prodávající - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

Kupující/spotřebitel - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.

Kupující/jiný subjekt - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

Kupní smlouva – z kupní smlouvy vznikne prodávajícímu povinnost předmět koupě kupujícímu odevzdat a kupujícímu povinnost předmět koupě převzít a zaplatit za ně prodávajícímu dohodnutou cenu.

Všeobecné obchodní podmínky (VOP) - smluvní ujednání mezi prodávajícím a kupujícím upravená tímto nákupním řádem a reklamačním řádem, který je rovněž součástí VOP a dále relevantní informace obsažené v sekci Kontakt. Kupující souhlasí s těmito obchodními podmínkami účinnými v době odeslání své objednávky a je jimi vázán od doby uzavření kupní smlouvy. Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou nedílnou součástí uzavřené smlouvy.

Objednávka

 • Objednávku je možné učinit on-line košíkem nebo emailem. Jakákoliv forma je závazná.
 • Objednáním zboží ,kupující akceptuje obchodní podmínky, vystavený prodejcem.
 • Kupující je povinen poskytnout prodávajícímu údaje potřebné k úspěšnému splnění objednávky.
 • Kupní smlouva je uzavřena v okamžiku odesláním objednávky kupujícího.
  (Jedinou vyjímkou  je vyprodání zboží)
 • Objednané zboží se stává majetkem kupujícího až po úplném zaplacení ceny a převzetí zboží.

Potvrzení rezervace

Práva a povinnosti prodávajícího

 • Prodávající má za povinnost splnit závaznou objednávku kupujícího, zboží dodat v co nejkratším  termínu.
 • Po odstoupení kupujícího od smlouvy provede prodávající posouzení tohoto odstoupení od smlouvy bez zbytečných odkladů. Nejdéle do 14-ti dnů od odstoupení od kupní smlouvy, budou navráceny všechny peněžní prostředky včetně  nákladů na dodání, které od
  něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem.
 • Prodávající má právo odstoupit od kupní smlouvy, jestliže kupující není schopen finančně plnit podmínky kupní smlouvy. Prodávající má právo odstoupit od kupní smlouvy, jestliže kupující odmítne objednané zboží převzít.
 • Prodávající má právo odstoupit od kupní smlouvy, stane-li se plnění nemožné, zboží se nevyrábí nebo změní-li se výrazně cena, nedohodne-li se s kupujícím na novém plnění. V takovém případě navrátí prodávající případné předem uhrazené finanční prostředky kupujícímu bez zbytečného odkladu.
 • Změna ceny vyhrazena - chybně uvedená cena, chyba systému, chybné zadání, lidský faktor apod.

Práva a povinnosti kupujícího

 • Kupující je povinen uvést prodávajícímu nutné osobní údaje potřebné k úspěšnému plnění objednávky.
 • Kupující se zavazuje uhradit a převzít zboží v řádném termínu.
 • Kupující má právo od objednávky odstoupit, není-li prodávající schopen z jakýchkoliv důvodů plnit objednávku.
 • V případě oprávněné reklamace má spotřebitel právo na úhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s reklamací (dopravné atd. v nutné výši). V případě neoprávněné reklamace nemá spotřebitel nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace. Prodávající nemá nárok na náhradu nákladů, které mu vznikly s jakoukoli reklamací (pokud se ze strany spotřebitele nejednalo např. o opakovanou bezdůvodnou reklamaci, u které se již dá dovozovat, že se z jeho strany jednalo o zneužití práv). Ustanovení se vztahuje na spotřebitele. Kupující, jiný subjekt, si hradí náklady na přepravu vždy v plné výši.
 • V případě nevyzvednutí reklamace do 31 dnů od data výzvy prodejcem, účtujeme za každý započatý den uskladnění skladné
  ve výši 30 Kč včetně DPH (bez DPH 23,70,-Kč) Je-li k vyřízení reklamace dohodnuta se spotřebitelem lhůta delší než 30 dní, účtujeme uvedené skladné po uplynutí jednoho měsíce ode dne, kdy byl kupující o vyřízení reklamace vyrozuměn.
 • Nevyzvedne-li si kupující svoji reklamaci do 6 měsíců od uplynutí lhůt uvedených výše, je prodávající oprávněn reklamovanou věc prodat neboli zlikvidovat.
  Jedná–li se o věc větší hodnoty a zná-li prodávající adresu kupujícího, je prodávající povinen kupujícího o zamýšleném prodeji předem vyrozumět a poskytnout mu přiměřenou dodatečnou lhůtu k vyzvednutí věci. Dojde-li k prodeji nevyzvednuté reklamované věci, vyplatí prodávající na výzvu kupujícího výtěžek prodeje po odečtení poplatku za uskladnění, nákladů prodeje a případných dalších nákladů, které vzniknou prodávajícímu z titulu náhrady škody, za kterou odpovídá kupující, jehož věc byla prodána.

Reklamace

Reklamace lze uplatnit v souladu s ust. § 19 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, po celou záruční dobu, buď přímo na adrese prodávajícího, nebo u osoby, která je uvedena v záručním listě jako osoba oprávněná reklamaci vyřídit.
Reklamace se uplatnuje bud osobně na naší kamenné prodejně v Teplicích, Masarykova třída 188 Teplice - Dětský ráj Natálka nebo zaslání poštou na adresu: Rosecká Pavlína, Modlany 13, 417 13 Modlany neboli přímo u dovozce, který je uvedený na reklamačním listě, který je přiložen k objednávce. V případě Vám bude zaslána adresa, kam zaslat zboží, aby bylo vyřízeno co v nejkratším termínu.
Předem nás prosím informujte o zaslání zboží do reklamace, abychom ji očekávali.

Reklamace zboží poškozeného při dopravě

V případě zaslání objednávky přepravcem má zákazník povinnost zásilku ihned po převzetí překontrolovat a v případě poškození zásilky neprodleně uplatnit její reklamaci u prodávajícího. V případě že zákazník zásilku nepřekontroluje a poškození zjistí až později, má ještě šanci uplatnit reklamaci následující pracovní den po převzetí zásilky. Pokud ale reklamaci na poškození při dopravě neuplatní ani následující
den od převzetí, právo na její reklamaci zaniká.
V případě poškození obalu od přepravy si  prosím vyžádejte potvrezení s podpisem od přepravce pro vyřízení reklamace, kterou zajistí  prodejce.

Nevyzvednutí zásilky

Nevyzvednutí zásilky je porušení kupní smlouvy a prodávajícímu tím vzniká právo na úhradu poštovného a balného v plné výši. V případě neuhrazení má prodávající právo požadovat po zákazníkovi úrok z prodlení ve výši 0,05% denně z dlužné částky.
Pokud zákazník požádá o opětovné zaslání zásilky, bude cena navýšena o další poštovné.

Reklamační řád
Tento reklamační řád byl vyprocován dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník a z.č 634/1992 Sb.,  zákona o ochraně spotřebitele,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen "Zákon") a vztahuje se na spotřební zboží (dále jen "Zboží"), u něhož jsou v záruční době uplatňována
práva Kupujícího z odpovědnosti za vady (dále jen "Reklamace")

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů (ADR)
V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce

Ústřední inspektorát - oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2

Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz "

Platforma pro řešení sporů online:  http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Záruční podmínky

Záruční doba začíná běžet od převzetí věci kupujícím neboli dnem při osobním prodeji. Zboží je dodáváno se zárukou minimálně 24 měsíců, pokud nebylo uvedeno u zboží jinka nebo informováno předem kupujícímu.

Veškeré zboží zůstává majetkem dodavatele až do úplného zaplacení kupní ceny odběratelem.

Odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14-ti dnů od zakoupení zboží

Pokud je objednávka uzavřeno na dálku přes internetový e-shop, má spotřrebitel právo odstoupit v slouladu § 1829 odst. 1 občanského zákoníku, právo bez udání důvodů odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. rozhodující je datum převzetí a datum podání zpět. Zboží bude zákazníkem odesláno pouze doporučeně a nikdy ne formou dobírky a to na adresu sídla prodejce. Pavlína Rosecká, Modlany 13, 417 13 Modlany

Není-li spotřebitel již schopen zboží či jiné převzaté plnění vrátit (převzaté plnění již například nemá), anebo jeho hodnota byla již snížena (došlo k částečnému spotřebování či opotřebování zboží), je spotřebitel povinen chybějící hodnotu podle ustanovení § 458 odst. 1 občanského zákoníku nahradit v penězích – v praxi se tak děje formou započtením na prodávajícím vracenou kupní cenu, která je tudíž spotřebiteli vyplacena ve snížené hodnotě. Nadto mohou být spotřebiteli účtovány pouze skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží.

Cena zboží je poukázována zákazníkovi ve prospěch jeho bankovního účtu jehož číslo nám bude písemně zákazníkem poskytnuto.

Při nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebude v souladu s uvedeným zákonem akceptováno odstoupení od spotřebitelské smlouvy  a bude spotřebitel kontaktován a  domluven další postup

Rozpor s kupní smlouvou

Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak. Shodou s kupní smlouvou se zejména rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

Ochrana osobních údajů

Osobní údaje (zejména jméno, příjmení a adresa) zákazníků jsou shromažďovány a zpracovány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Veškeré údaje získané od zákazníků jsou využívány výhradně pro vnitřní potřebu obchodu (za účelem úspěšného splnění smlouvy) a nebudou poskytnuty třetím stranám, s výjimkou dopravce, za účelem bezproblémového doručení zboží. Osobní údaje jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Data jsou uchovávána a nejsou sdílena třetími osobami.

Zákazník uzavřením objednávky souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v naší databázi po úspěšném splnění smlouvy za účelem případné nabídky zboží a služeb a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Zákazník má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům.

Uzavřením smlouvy se VOP prodávajícího stávají pro kupujícího závaznými.

Podmínky jsou platné od 22.10.2010

 NjhlMzYz